HRSS medarbeiderhåndbok

Ved ansettelse mottar du vår medarbeiderhåndbo, med mengder av anvendelig informasjon.

Hensikt og mål for ressursstyring

Hensikten med Medarbeiderhåndboken er bedriftens evne til å gjennomføre ressursstyring iht. anerkjente personalpolitiske systemer. Den skal ved gjennomgang, kunne sette personell som arbeider opp mot personell i stand til å treffe beslutninger og inneha holdninger som er tilstrekkelig for å tilfredsstille kravene i styringssystemet, KHMS politikk og mål.

Håndboken skal være veiledende i forholdt til det daglige arbeidet for ledere og medarbeidere. De skal også avspeile hva som er fornuftig og holdbar atferd i forhold til andre mennesker, både internt og eksternt. Det er derfor særdeles viktig at ledere og tillitsvalgte på alle nivåer i selskapet setter seg godt inn i håndboken, og ut fra sitt ståsted og rolle tar medansvar for at personalpolitikken kan bli realisert.

Håndboken er ment å være motiverende og retningsgivende for personalpolitikken. Det er ikke en handlingsplan for de enkelte områdene, men det skal danne grunnlag for det videre arbeidet med de ulike områdene i bedriftens personalpolitikk. Retningslinjene bidrar dermed til å standardisere viktige deler av den løpende personalledelsen. Den skal også bidra til å gjøre selskapet attraktiv, blant annet med tanke på rekruttering av alle kategorier personale.

Du vil motta vår HRSS Medarbeider håndbok ved ansettelse.

Innhold medarbeiderhåndbok:

Kapittel 1 – Generell sysselsettingspolitikk og praksis
Bedriftens personalpolitiske retningslinjer (Håndboken) skal være et uttrykk for bedriftens verdi, kultur og handlingskompetanse for å nå virksomhetens mål. Retningslinjene ble ikke til i et nært samarbeid mellom representanter for organisasjonene og arbeidsgiver, men er utarbeidet i god tro for å sikre de ansatte og eieren i tråd med Styringssystemet forøvrig. Representanter for de ansatte og HMS vil bli involvert ved den årlige revisjonen av håndboken.
Kapittel 2 – Bedriftens policy'er
• Etiske rettningslinjer, Innledning - FNs Global Compact
• Rusmiddelpolitikk
• Ledernes ansvar
• Rutiner for rapportering og Granskninger
• Rutiner for overtredelse av bedriftens policy'er
Kapittel 3 – Lønn, Kompensasjoner ol.
• Lønnspraksis
• Registrering av arbeidstid
• Lønnstrekk og forskuddstrekk
• Typer av tillatte fradrag
• Maksimal mengde av fradrag
Kapittel 4 – Ansatteordninger
• Generellt
• Sykeforsikring
• Tannhelsetjenesten
• Yrkesskadeforsikring
• Refusjoner og reiseutgifter
Kapittel 5 – Helligdager, ferie og andre velferdsordninger
• Religionsutøvelse
• Ferieavvikling
• Helligdager / feriepenger
• Velferds fravær / Lønnsdekninger
• Sykefravær / Sykepenger
• Varslingsprosedyrer
Kapittel 6 – Diverse
• Kontrakts uttalelser
• Når en ansatt forlater selskapet
• Tvisteløsning
• Oppdatering av håndbok og godkjenning
• Konfidensialitet
• Signering av kontrakt versus godkjenning av HRSS Employee Handbook