Sertifiseringer og godkjenninger

Produktdokumentasjon og sertifisering sikrer kvalitet og verdier.

Nr 1 på kvalitet

HRSS (Human Resource Staffing Solutions) skal drive en langsiktig og bærekraftig virksomhet som preges av ansvar for ansatte, medarbeidere, samfunn og miljø og være Nr 1 på kvalitet.

Bedriftens øverste ledelse, skal ut i fra målsettingene, involvere alle parter i bedriften, både interne og eksterne, og strebe etter å tilfredsstille deres ønsker og behov for at kvalitets politiken utføres i henhold til:

  • Bedriftens formål, hvor ”riktig leveranse” av våre tjenester er i henhold til kundens og alle involvertes tilfredshet og krav.

  • En felles forpliktelse, til å oppfylle krav og kontinuerlig forbedre virkningen av styringssystemet, dets prosesser og juridiske krav.

  • Partnerskap, hvor alles mål er at bedriften fremstår som en seriøs partner ved å være sertifisert eller akkreditert i henhold til relevante standarder.

  • Medvirkning, for å gjøre hverandre bedre, forebygge forurensning og bidra til bærekraftig utvikling.

  • Hverandres påseplikt, hvor bedriftens styringssystem blir ansett som en nødvendighet fremfor et krav og at vi til enhver tid skal kunne dokumentere vår kvalitet.

Dette skal vi oppnå ved kontinuerlig forbedring av alle prosesser og systemer som er etablert i den enkelte organisasjon. Organisasjonens etterlevelse av styringssystemet for kvalitet, arbeidsmiljø og bærekraftig utvikling, samt relevante lover og forskrifter kontrolleres, og systemets hensiktsmessighet vurderes periodisk ved å gjennomføre interne og eksterne revisjoner.

Vi har følgende godkjenninger:

Bedriftens KHMS politikk
Iht. Internt styringssystem for kvalitet, bærekraftig utvikling og HMS, med referanse til interne dokumenter i styringssystemet.
ISO Standarder
Bedriftens prosedyrer og styringsstruktur er i tråd med
• EN ISO 9001:2015
• EN ISO 14001:2015
• EN ISO 45001:2016 (SN-BS OHSAS 18001:2007)

Styringssystemet er i dag ikke godkjent av akkreditert organ, men dette vurderes iverksatt, dersom det skulle være hensiktsmessig i forhold til vår produksjon.
Brønnøysundregister
Brønnøysundregistrene er en etat under Nærings- og fiskeridepartementet, men driver også registre og tjenester for andre departementer.

Brønnøysundregistrene gjør informasjon best mulig tilgjengelig på nett, og sørger for at data blir delt enkelt i det offentlige.
Arbeidstilsynet
Her kan du søke etter foretak i Enhetsregisteret og få bekreftet om bemanningsforetaket er registrert i Arbeidstilsynets register.

Du må etter søket klikke på det aktuelle organisasjonsnummeret.
Skatteoppkreveren i Sauda - Solidaransvar
Partene kan avtale at bare en av dem skal utføre arbeidsgiverpliktene. En slik avtale fritar bare for pliktene når den er akseptert av skatteoppkreveren.

Dersom fritak blir innvilget gjelder det for begge partene, både oppdragsgiver og hovedoppdragsgiver.Hovedoppdragsgiver trenger ikke selv å sende inn søknad om fritak dersom oppdragsgiver har gjort det.
Global Compact
Global Compact er implementert i vår «Code of Conduct». Dette er en oppfordring til bedrifter for å justere strategier og operasjoner med universelle prinsipper om menneskerettigheter , arbeidslivsstandarder , miljø og anti-korrupsjon, og iverksette tiltak som fremmer samfunnsmessige mål.

Vårt ID nr .: 106381
Medlem i NHO Service - Bemanningsbransjen
Som NHO-medlem er bedriften tilsluttet NHO Service som ivaretar bedriftens interesser i de saker som spesielt gjelder bransjen. Vi vil også minne om våre regionforeninger som står til bedriftens disposisjon. Disse har stor lokalkunnskap og mange kontakter, og kan være bedriftens kontaktpunkt inn mot det sentrale apparatet.

NHO-nummer er 603297
Registreringsbevis for varemerke
Vårt merkevare (eller varemerke) er trolig blant selskapets viktigste eiendeler. Vår kundebase er bygget rundt vårt merkevare. For de fleste firma vil tap av varemerke (inkludert firmanavn) i praksis være katastrofalt. Så vi tok de nødvendige forhåndsregler å beskyttet vårt varemerke umiddelbart!

Revidert Arbeidsgiver (RA)
Vi skal være en profesjonell arbeidsgiver og en kvalitetsleverandør av bemanningsløsninger. Det skal vi oppnå gjennom blant annet å følge anbefalte og pålagte standarder og prosedyrer for rekruttering og personalbehandling. Vi har derfor gjennomført sertifiseringer av både personale og bedrift for å dokumentere vår seriøsitet.