Kundefordeler og vilkår

Det skal være en god opplevelse for deg som kunde å benytte våre tjenester.

Hvorfor bruke oss som "... din personal partner"?

Som vi også beskriver i "Vår visjon og forretningside", er det å inngå et samarbeid med et bemanning- og rekrutteringsbyrå lurt. Det byr på mange fordeler for deg som kunde.

Tenk deg at du får et planlagt eller et uforutsett behov for personell. Hvordan løse dette på best mulig måte for deg og din bedrift?

Vi har en rekke argumenter som du sikkert kjenner deg igjen i og ser fordelen av;
• Inntekter og kostnader svinger bedre i takt, gir bedre likviditet/økonomi
• Lavere totale personalkostnader
• Sterkere fokus på kjerneaktivitetene
• Man slipper belastningene med foreldrepermisjon, sykdom, midlertidig arbeidsstopper og ledige stillinger
• Ofte en større fleksibilitet på personellet
• Unngår ressurskrevende/kostbare ansettelsesprosesser
• Mulighet for å påta seg større prosjekter enn med kun fast bemanning
• Et alternativ til utflagging av produksjon

Din bedrift kan enkelt fortsette å vokse, uten at de faste kostnadene eskalerer.

Når våre ansatte ankommer
Våre ansatte har de samme rettighetene som i din eller hvilken som helst annen bedrift, selv om man ikke jobber fast på ett sted.

Når de begynner sitt arbeidsforhold hos oss, skriver de under en arbeidsavtale. Avtalen bekrefter at HRSS er arbeidsgiver og dermed ansvarlig for at vedkommende får lønn og feriepenger i tråd med innleiebedriftens lønns- og arbeidsvilkår.

Hos oss, bruker vi 2 vilkår som skal ivareta lønns- og arbeidsvilkår for den enkelte;
- Allmenngjøringsloven
- EUs vikarbyrådirektiv
Allmenngjøringsloven
Regulerer lønns- og arbeidsvilkår i bedriften dersom det er dokumentert at utenlandske arbeidstakere utfører eller kan komme til å utføre arbeid på vilkår som samlet sett er dårligere enn det som gjelder etter landsomfattende tariffavtaler for vedkommende fag eller bransje, eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke.

Dvs for bedrifter som ikke har klarlagt lønns- og arbeidsvilkår i bedriften.

EUs vikarbyrådirektiv
Regulerer konkrete vilkår den enkelte innleide har krav på vil avhenge av hva arbeidstaker ville fått ved ansettelse hos innleier. Det skal ved avgjørelsen av dette legges til grunn hva som følger av lover/forskrifter, tariffavtaler, bedriftsinterne retningslinjer og fast praksis som gjelder hos innleier.

I hovedsak, er det dette som brukes mest hos oss.

Forretningsvilkår for innleie- og rekruttering av arbeidskraft
HRSS har gjort en generell gjennomgang av kontraktsbestemmelsene, og tilpasset disse til dagens marked. Fra og med 02.01.2017 er følgende forretningsvilkår gjeldende:

Ta kontakt for å få forretningsvilkårene oversendt til din email.